Chinese Physics C
  Home   |   Issues In Press  |   Archive  |   Download Statistics 
Chinese Physics C
Journal Info
 Introduction
  Indexing Information
  Open Access
 Editorial Board
 Subscribe
  Contact Us
Service Centre
  Authors
  Reviewers
 Editors
Download
 CPC LateX Template
 LaTeX
 Adobe Reader
More>>  
Links
 IOP Publishing
 SCOAP3
 arXiv
 Chinese Physical Society
More>>  
 Total visitors:
75001 Tian-Lu Chen, Wei Liu, Qi Gao, Mao-Yuan Liu, Hai-Jin Li, Danzengluobu, Ying Shi
Cosmic ray electron spectrum due to the dispersion ofinjection spectrum
2018 Vol. 42 (7): 75001-075001 [Abstract] ( 13 ) [HTML 0 KB][PDF 139 KB] (20)
74003 Hong-Liang Zang, Yan-Lin Ye, Zhi-Huan Li, Jian-Song Wang, Jian-Ling Lou, Qi-Te Li, Yu-Cheng Ge, Xiao-Fei Yang, Jing Li, Wei Jiang, Jun Feng, Qiang Liu, Biao Yang, Zhi-Qiang Chen, Yang Liu, Hong-Yi Wu, Chen-Yang Niu, Chen-Guang Li, Chun-Guang Wang, Xiang Wang, Wei Liu, Jian Gao, Han-Zhou Yu, Jun-Bin Ma, Peng Ma, Zhen Bai, Yan-Yun Yang, Shi-Lun Jin, Fei Lu
Investigation of the near-threshold cluster resonance in 14C
2018 Vol. 42 (7): 74003-074003 [Abstract] ( 13 ) [HTML 0 KB][PDF 893 KB] (8)
73102 Qin Chang, Xiao-Nan Li, Xin-Qiang Li, Fang Su
Decay constants of pseudoscalar and vector mesons with improved holographic wavefunction
2018 Vol. 42 (7): 73102-073102 [Abstract] ( 2 ) [HTML 0 KB][PDF 5723 KB] (0)
64101 Le Zhang, De-Fu Hou
Shear and bulk viscosity of high-temperature gluon plasma
2018 Vol. 42 (6): 64101-064101 [Abstract] ( 7 ) [HTML 0 KB][PDF 211 KB] (1)
63102 Wei Sun, Andrei Alexandru, Ying Chen, Terrence Draper, Zhaofeng Liu, Yi-Bo Yang
Anatomy of the ρ resonance from lattice QCD at the physical poin
2018 Vol. 42 (6): 63102-063102 [Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 216 KB] (2)
65102 A. H. Farajian, M. Bigdeli, S. Belbasi
LOCV calculation of the equations of state and properties of rapidly rotating neutron stars
2018 Vol. 42 (6): 65102-065102 [Abstract] ( 7 ) [HTML 0 KB][PDF 313 KB] (2)
54105 Xu-Hui Xiang, Xiao-Tao He
Backbendings of superdeformed bands in 36,40Ar
2018 Vol. 42 (5): 54105-054105 [Abstract] ( 4 ) [HTML 0 KB][PDF 2871 KB] (4)
53103 Andrea Addazi
Super-light baryo-photons, weak gravity conjecture and exotic instantons in neutron-antineutron transitions
2018 Vol. 42 (5): 53103-053103 [Abstract] ( 12 ) [HTML 0 KB][PDF 232 KB] (2)
51001 Fu-Sheng Yu, Hua-Yu Jiang, Run-Hui Li, Cai-Dian Lü, Wei Wang, Zhen-Xing Zhao
Discovery potentials of doubly charmed baryons
2018 Vol. 42 (5): 51001-051001 [Abstract] ( 14 ) [HTML 0 KB][PDF 326 KB] (11)
42001 Li Yan
A flow paradigm in heavy-ion collisions
2018 Vol. 42 (4): 42001-042001 [Abstract] ( 33 ) [HTML 0 KB][PDF 2313 KB] (32)
43105 Rebecca Krall, Matthew Reece
Last electroweak WIMP standing: pseudo-Dirac higgsino status and compact stars as future probes
2018 Vol. 42 (4): 43105-043105 [Abstract] ( 16 ) [HTML 0 KB][PDF 724 KB] (14)
44001 Er-Tao Li, Zhi-Hong Li, Sheng-Quan Yan, Jun Su, Bing Guo, Yun-Ju Li, You-Bao Wang, Gang Lian, Sheng Zeng, Si-Zhe Chen, Shao-Bo Ma, Xiang-Qing Li, Cao He, Hui-Bin Sun, Wei-Ping Liu
Measurement of the 2H(7Be, 6Li) 3He reaction rate and its contribution to the primordial lithium abundance
2018 Vol. 42 (4): 44001-044001 [Abstract] ( 16 ) [HTML 0 KB][PDF 2133 KB] (8)
33102 Jiayin Gu, Ying-Ying Li
Optimizing Higgs factories by modifying the recoil mass
2018 Vol. 42 (3): 33102-033102 [Abstract] ( 23 ) [HTML 0 KB][PDF 507 KB] (13)
34102 Fei Niu, Chun-Wang Ma
Pairing-energy coefficients of neutron-rich fragments in spallation reactions
2018 Vol. 42 (3): 34102-034102 [Abstract] ( 17 ) [HTML 0 KB][PDF 481 KB] (7)
35101 Guoli Liu, Fei Wang, Wenyu Wang, Jin-Min Yang
Explaining DAMPE results by dark matter with hierarchical lepton-specific Yukawa interactions
2018 Vol. 42 (3): 35101-035101 [Abstract] ( 16 ) [HTML 0 KB][PDF 423 KB] (6)
23002 Li-Tao Yang, et al
Limits on light WIMPs with a 1 kg-scale germanium detector at 160 eVee physics threshold at the China Jinping Underground Laboratory
2018 Vol. 42 (2): 23002-023002 [Abstract] ( 37 ) [HTML 0 KB][PDF 21395 KB] (11)
23105 Andrea Addazi, Antonino Marcianò
Limiting majoron self-interactions from gravitational wave experiments
2018 Vol. 42 (2): 23105-023105 [Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 235 KB] (0)
24101 Yao-Yao Zong, Bao-Yuan Sun
Relativistic interpretation of the nature of the nuclear tensor force
2018 Vol. 42 (2): 24101-024101 [Abstract] ( 39 ) [HTML 0 KB][PDF 339 KB] (30)
15001 Jian-Jun He, Ivano Lombardo, Daniele Dell'Aquila, Yi Xu, Li-Yong Zhang, Wei-Ping Liu
Thermonuclear 19F(p,α0)16O reaction rate
2018 Vol. 42 (1): 15001-015001 [Abstract] ( 75 ) [HTML 0 KB][PDF 1405 KB] (61)
11001 Yin Jiang, Shuzhe Shi, Yi Yin, Jinfeng Liao
Quantifying the chiral magnetic effect from anomalous-viscous fluid dynamics
2018 Vol. 42 (1): 11001-011001 [Abstract] ( 56 ) [HTML 0 KB][PDF 297 KB] (43)
Page 1 of 6 101 records
Copyright © Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, 19B Yuquan Road, Beijing 100049, China
Tel: +86-010-88235947 Fax: +86-010-88233126 E-mail: cpc@ihep.ac.cn
Supported by:Website services by Beijing Magtech Co., Ltd.