Chinese Physics C
  Home   |   Issues In Press  |   Archive  |   Download Statistics 
Chinese Physics C  2017, Vol. 41 Issue (2): 23002-023002    DOI: 10.1088/1674-1137/41/2/023002
Particles and Fields Current Issue | Archive | Adv Search |
Physics prospects of the Jinping neutrino experiment
John F. Beacom1, Shaomin Chen2, Jianping Cheng2, Sayed N. Doustimotlagh2, Yuanning Gao2, Guanghua Gong2, Hui Gong2, Lei Guo2, Ran Han3, Hong-Jian He2, Xingtao Huang4, Jianmin Li2, Jin Li2, Mohan Li2, Xueqian Li5, Wei Liao6, Guey-Lin Lin7, Zuowei Liu2, William McDonough8, Ondrej Šrámek9, Jian Tang10, Linyan Wan2, Yuanqing Wang11, Zhe Wang2, Zongyi Wang11, Hanyu Wei2, Yufei Xi12, Ye Xu13, Xun-Jie Xu2, Zhenwei Yang2, Chunfa Yao14, Minfang Yeh15, Qian Yue2, Liming Zhang2, Yang Zhang2, Zhihong Zhao11, Yangheng Zheng16, Xiang Zhou17, Xianglei Zhu2, Kai Zuber18
1 Dept. of Physics, Dept. of Astronomy, and CCAPP, The Ohio State University, Columbus, OH 43210;
2 Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084;
3 Science and Technology on Reliability and Environmental Engineering Laboratory, Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering, Beijing 100094;
4 School of Physics, Shandong University, Jinan 250100;
5 School of Physics, Nankai University, Tianjin 300371;
6 Institute of Modern Physics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237;
7 Institute of Physics, National Chiao-Tung University, Hsinchu;
8 University of Maryland, College Park, Maryland 20742;
9 Department of Geophysics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Prague;
10 School of Physics, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275;
11 Department of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084;
12 Institute of Hydrogeology and Environmental Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Shijiazhuang 050061;
13 Fujian University of Technology, Fujian 350118;
14 Department of Structural Steels, China Iron & Steel Research Institute Group 100081;
15 Brookhaven National Laboratory, Upton, New York 11973;
16 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049;
17 School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan 430072;
18 Institut für Kern-und Teilchenphysik, Technische
Copyright © Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, 19B Yuquan Road, Beijing 100049, China
Tel: +86-010-88235947 Fax: +86-010-88233126 E-mail: cpc@ihep.ac.cn
Supported by:Website services by Beijing Magtech Co., Ltd.